Anulare Servicii Grup:

În situația în care Beneficiarul anulează furnizarea Serviciilor solicitate, va achita:

(a) 15% din prețul pachetului de Servicii anulate, pentru anulări efectuate in intervalul de 30 până la 60 de zile calendaristice înaintea datei pentru care Serviciile au fost solicitate,

(b) 50% din prețul pachetului de Servicii anulate, pentru anulări în intervalul de 15 până la 29 de zile calendaristice înaintea datei pentru care Serviciile au fost solicitate,

(c) 75% din prețul pachetului de Servicii anulate, pentru anulări în intervalul de 1 până la 14 de zile calendaristice înaintea datei pentru care Serviciile au fost solicitate, sau

(d) 100% din prețul pachetului de Servicii anulate, pentru anulări cu mai puțin de 24 de ore înaintea datei pentru care Serviciile au fost solicitate;

(e) În situația anulării parțiale și/sau totale a cazării solicitate de Beneficiar în cadrul Serviciilor, și numai dacă plata cazării se realizează în mod individual, de către fiecare participant în parte, devin aplicabile dispozițiile art. 5 pct. (v.) de mai sus.

Anulare Servicii Individuali:

În situația în care Beneficiarul anulează furnizarea Serviciilor solicitate, va achita:

a) 100% din prețul pachetului de Servicii anulate, pentru anulări cu mai puțin de 24 de ore înaintea datei pentru care Serviciile au fost solicitate

Forța majoră

Forța majoră sau cazul fortuit intervenite în împrejurări ca: inundații, cutremure, un alt fenomen natural care se resfrânge asupra persoanei (o îmbolnăvire gravă), sau chiar într-un fenomen social (războiul), situații conflictuale violente, greve, explozii, intervenții fortuite asupra căilor de comunicații și de acces, întreruperi forțate de alimentare cu combustibili, materii prime necesare procesului de producție și/sau fabricație, fenomene meteorologice grave și/sau de mare intensitate, imposibilitatea executării unei obligații determinate de o împrejurare imprevizibilă, etc., dar nelimitate la acestea, exonerează de raspundere partea care o invocă în condițiile legii, cu cerința notificării prealabile în termen de 5 zile de la apariția cazului de forță majoră sau fortuit și în baza certificatului eliberat de Camera de Comerț și Industrie a României.